Handelsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er pr. 1. november 2013 gældende for enhver aftale mellem køber og Bramsnæs Skilte i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig og skriftlig aftale imellem parterne.

TILBUD OG AFTALE
1.1 Tilbud er bindende for Bramsnæs Skilte i 30 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

1.2 Aftale er indgået, når købers accept er modtaget af Bramsnæs Skilte. I tilfælde, hvor køber ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Bramsnæs Skilte har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling eller påbegynder opgaven.

1.3 Når køber accepterer tilbud, acceptere køber samtidig også Bramsnæs Skiltes salgs- og leveringsbetingelser.

1.4 Tilbuddet er betinget af, at:

  • Materiale og processer kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet
  • Køber ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet
  • Det af køber fremsendte materiale svarer til Bramsnæs Skiltes afgivne tilbud og forventninger

PRIS
2.1 Alle priser oplyses ekskl. moms og i DKK.

2.2 Udover den tilbudte eller den aftalte pris er Bramsnæs Skilte berettiget til at kræve betaling for:

  • Ekstraarbejde som følge af, at det grundmateriale, køber har givet Bramsnæs Skilte, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt
  • Ekstraarbejde som følge af, at køber rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt
  • Ekstraarbejde som følge af, at køber foretager flere korrekturer end aftalt i tilbud

2.3 Bramsnæs Skilte kan fakturere medgået tid og evt. vareindkøb, herunder fotoopgaver, oversættelser, grafisk opsætning, domænekøb, stockfotos m.m. ultimo hver måned på opgaver, der strækker sig hen over et månedsskifte – og løbende på opgaver, der sættes i standby på købers ønske.

2.4 Er kundens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Bramsnæs Skilte berettiget til delvis fakturering.

2.5. Alle priser er beregnet for levering fra Bramsnæs Skiltes adresse. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af kunden ud over den aftalte pris.

2.6. Alle grafiske opgaver er inklusiv to korrekturgange med mindre andet er aftalt skriftligt.

BETALING
3.1 Første rate af betalingen finder sted, når design-opgaven/oplæg er godkendt af køber.

3.2 Anden rate finder sted senest på den oplyste deadlinedato. Betalingsbetingelsen er 8 dage netto medmindre andet aftales. Faktura udsendes pr. post eller elektronisk via e-mail som PDF-fil.

3.3 Betaling skal ske senest på den dato, der på faktura angives som sidste rettidige betalingsdag.

3.4 Betaling skal finde sted ved bankoverførsel.

3.5 Sker betalingen ikke rettidigt, beregnes mora-renter på 2% af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen og der påregnes et gebyr på 100 kr. pr. udsendt rykker. Betaling af morarenter afskærer ikke Bramsnæs Skilte fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Bramsnæs Skilte forbeholder sig ret til at overdrage fordringen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Herunder registrering i Experian/RKI.

3.6 Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Bramsnæs Skilte, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

LEVERING
4.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med køber, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, som anført i pkt. 6.1 nævnte omstændigheder.

4.2 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Bramsnæs Skilte leveringstidspunktet.

4.3 Returnering af materiale kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for købers regning.

4.4. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.4 nævnte omstændigheder eller købers handling eller undladelse, har Bramsnæs Skilte ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Bramsnæs Skiltes leveringsforpligtelser fordyres for Bramsnæs Skilte, er Bramsnæs Skilte dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt køber erklærer at ville skadesløsholde Bramsnæs Skilte ved betaling af den af Bramsnæs Skilte beregnede merpris.

UNDERLEVERANDØR
5.1 Bramsnæs Skilte er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

FORPLIGTELSER
6.1 Køber er forpligtet til at overholde de i tilbuddet aftalte deadlines. Hvis køber ikke overholder disse, er Bramsnæs Skilte ikke forpligtet til at aflevere den endelige produktion til den i tilbuddet angivne deadline.

6.2 Såfremt køber ikke overholder de aftalte tidsfrister, er Bramsnæs Skilte berettiget til at forlænge deadline for levering af den aftalte ydelse.

6.3 Alt materiale (tekster, billeder, logo og grafiske elementer) skal afleveres i elektronisk form og inden opgavens påbegyndelse, medmindre andet er aftalt i tilbuddet.

6.4 Bramsnæs Skiltes ydelser til internettet består i at levere det i tilbuddets/aftalens bestilte arbejde. Bramsnæs Skilte har ikke ansvar for internettets funktionalitet og tilgængelighed.

6.5 Ved tilbud med cms-systemer, forpligter Bramsnæs Skilte sig ikke udover de vilkår, der gælder for brugere af det valgte system.

6.6 Når hjemmesider i et givent cms-system, designet af Bramsnæs Skilte, overdrages til køber til egen vedligeholdelse, er køber forpligtet til at opfylde og overholde betingelserne for brugere af det valgte cms-system. Køber overtager ved overdragelsen fuldt ansvar for sitet og dettes udseende.

EJENDOMSRET OG OPHAVSRET
7.1. Bramsnæs Skiltes design, skitser, layout, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Bramsnæs Skilte og må ikke uden Bramsnæs Skiltes godkendelse kopieres, videresælges eller overlades til tredjemand.

7.2 Bramsnæs Skilte forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

7.3 Ophavsretten til de udviklede løsninger, såsom logoer, skabeloner, hjemmesidedesign osv. tilhører Bramsnæs Skilte.

ANSVARSBEGRÆNSNING
8.1 Bramsnæs Skilte påtager ikke nogen form for ansvar for rigtighed, lovlighed etc. af de informationer, som køber afgiver til/modtager fra internettet.

8.2 Bramsnæs Skilte har intet ansvar for købers mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

8.3 Såfremt købers ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger/undladelser er skyld i, at Bramsnæs Skilte bliver pålagt erstatning, afgift eller bøde, er køber forpligtet til at friholde Bramsnæs Skilte for disse.

8.4 I tilfælde af forsinkelse af eller mangler ved det leverede har Bramsnæs Skilte intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art, fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, beslaglæggelse, oprør og uroligheder.

Bramsnæs Skilte skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Bramsnæs Skilte ikke er herre over.

8.5 Bramsnæs Skilte hæfter ikke for købers driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Dette gælder også tab som følge af købers retsforhold over for tredjemand.

8.6 Bramsnæs Skilte er ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til købers systemer, herunder data, som befinder sig på købers eller andres internetservere.

8.7 Et erstatningskrav over for Bramsnæs Skilte kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

MANGLER
9. 1 Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne/ydelsen fra Bramsnæs Skilte. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Bramsnæs Skilte skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

9.2 Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter Bramsnæs Skiltes valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for Bramsnæs Skiltes regning inden rimelig tid. Sker dette ikke, er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

TVISTER OG VÆRNETING
10.1 Aftalen er underkastet dansk ret og danske værnetingsregler. Hvilken som helst tvist om købte produkter eller manglende betaling afgøres af retten i Danmark, Lejre.

10.2 I enhver tvist med udgangspunkt i Bramsnæs Skiltes og købers kontrakt, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen.

Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister, som udspringer af aftalen, afgøres af danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

ÆNDRINGER AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
11.1 Bramsnæs Skiltes salgs- og leveringsbetingelser kan ændres af Bramsnæs Skilte med 30 dages varsel.

Lyst til at snakke?

Ring, mail eller kig ind og få et uforpligtende tilbud – og en kop kaffe.

Vi er som regel minimum én af os på kontoret, men ring i forvejen, hvis du vil være sikker – vi kan være ude på en opgave.

Kontaktinfo